Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Buro Bros. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Buro Bros, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van de afname van een de diensten en producten van Buro Bros zoals content creatie, website ontwikkeling, (web)design, online marketing activiteiten, diensten van derden en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Buro Bros een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Door ondertekening van een overeenkomst met Buro Bros verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Buro Bros en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Buro Bros opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Buro Bros zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Het ondertekenen van een door Buro Bros uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Buro Bros.

3.3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Buro Bros blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Buro Bros. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Buro Bros zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Buro Bros niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Buro Bros zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buro Bros het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Buro Bros aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Buro Bros worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Buro Bros zijn verstrekt, heeft Buro Bros het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Buro Bros is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Buro Bros is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Buro Bros kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Buro Bros de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Buro Bros of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Buro Bros voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

5.1. Het ontwikkelen van content of een website door Buro Bros voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.

5.2. Bij het aangaan van een retainer afspraak is de duur minimaal 3 maanden, tenzij anders overeengekomen.

5.3. Buro Bros heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Buro Bros onderhouden worden.

5.4. Buro Bros heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Buro Bros gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.5. Buro Bros heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

6.1. Buro Bros gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met de overeengekomen producten en/of diensten. De levertijd inclusief tussentijdse leveringen zullen schriftelijk vastgesteld worden.

6.2. Mocht Buro Bros onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Buro Bros alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Buro Bros een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

6.3. Door Buro Bros gemaakte content producten worden via WeTransfer aan de opdrachtgever verstrekt.

6.4. Door Buro Bros gemaakte websites worden in overleg opgeleverd op een nader te bepalen hosting server. De hosting server kan zowel door opdrachtgever als door Buro Bros worden gefaciliteerd.

7. Overmacht

7.1. Buro Bros aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Buro Bros als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Buro Bros alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Buro Bros geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Buro Bros tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

8.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2. Alle offertes zijn exclusief reis- en parkeerkosten.

8.3. Wijzigingen in de tarieven worden door Buro Bros minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

9.1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is, dient de opdrachtgever 50% van het totaal geoffreerde bedrag bij wijze van aanbetaling te voldoen. Buro Bros stuurt opdrachtgever hiervoor een factuur.

9.2. Na voltooiing van haar werkzaamheden, zal Buro Bros de opdrachtgever een factuur sturen voor het resterende bedrag. Deze afrekeningsfactuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

9.3. In geval de te leveren diensten de ontwikkeling van een website betreft, wordt deze op de definitieve locatie op het internet geplaatst, wanneer het geheel verschuldigde bedrag is voldaan. Voor zover de onder lid 2 van dit artikel bedoelde restbetaling nog niet is voldaan, zal de ontwikkelde website op een afgeschermde, niet voor het publiek zichtbare plek blijven staan.

9.4. Bij het aangaan van een retainer afspraak geschiedt facturatie iedere eerste dag van de maand, startend op de eerste dag van de overeenkomst.

9.5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Buro Bros hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

9.6. In geval de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van betalingsverzuim heeft Buro Bros met ingang van de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening recht op een wettelijke rentevergoeding. Daarnaast heeft Buro Bros recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250,-. Buro Bros houdt zich bovendien het recht voor bij niet tijdige betaling haar diensten op te schorten voor zolang als volledige betaling van de opdrachtgever uitblijft.

9.7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Buro Bros heeft voldaan.

10. Copyright

10.1. Het eigendom van door Buro Bros verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Buro Bros, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Buro Bros hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Buro Bros gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2. Buro Bros behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3. Al het door Buro Bros vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Buro Bros niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

10.4. De werkbestanden met betrekking tot de geleverde diensten blijven eigendom van Buro Bros en worden niet zonder betaling gedeeld met opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Voor zover Buro Bros bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Buro Bros weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Buro Bros op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Buro Bros of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Buro Bros.

11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Buro Bros slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Buro Bros voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3. Opdrachtgever vrijwaart Buro Bros voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Buro Bros.

11.4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Buro Bros kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

11.5. Buro Bros is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.6. De opdrachtgever dient Buro Bros terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Buro Bros geleden schade.

11.7. Buro Bros is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

11.8. Buro Bros is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling

12.1. Buro Bros heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Buro Bros niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Buro Bros zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Buro Bros kan worden verlangd.

12.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

11.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Buro Bros gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Reclame

13.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Buro Bros, waarna Buro Bros deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Buro Bros binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

13.2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

14.1. Buro Bros behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15. Overig

15.1. Buro Bros zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Buro Bros.

15.2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Buro Bros zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

15.3. Buro Bros is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15.4. Buro Bros behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Buro Bros te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Buro Bros en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Almelo aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Buro Bros met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Buro Bros beslissend.

17. Eigendomsrecht

17.1. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Buro Bros totdat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.